Start

Witamy na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy  !

W roku 1995 , na podstawie ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, władze Hajnówki podjęły starania zmierzające do otwarcia w naszym mieście ośrodka dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce miało miejsce  11 września 1997 roku. W fazie organizacyjnej oraz w pierwszych latach działalności nieocenione zasługi dla naszego Domu poczyniła ówczesna burmistrz Hajnówki, Pani Jadwiga Rudzińska-Patejuk.

Do grudnia 2005 roku Ośrodek  funkcjonował pod nazwą Środowiskowego Domu Samopomocy,  by od 1 stycznia 2006 roku w związku ze zmianami administracyjnymi – przyjąć nazwę Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce.

Do grudnia 2015 roku Ośrodek  funkcjonował pod nazwą Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce ,  by od 1 stycznia 2016 roku w związku ze zmianami administracyjnymi – przyjąć nazwę Środowiskowego Domu Samopomocy.

Działalność naszego Domu określa ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami oraz  rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Bazę lokalową stanowi  budynek o powierzchni prawie 517 m2, zaprojektowany w stylu zabudowy puszczańskiej nawiązującej do XIX-to wiecznej architektury Hajnówki i Białowieży. Obiekt składa się z sal terapii zajęciowej (pracownie:  plastyczna, kulturalno-oświatowa, techniczna, haftu i szycia ), gabinetu pielęgniarskiego, sali gimnastycznej, kuchni, jadalni, pralni, łazienek, szatni oraz zaplecza administracyjno-socjalnego. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w niezbędne sprzęty i pomoce.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką podległą Starostwu Powiatowemu  w Hajnówce, finansowaną z budżetu Wojewody Podlaskiego z zadań zleconych gminie Hajnówka w ramach pomocy społecznej.

Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo z terenu Hajnówki i  gmin powiatu hajnowskiego.

Naszym celem jest zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego, pozwalającego im na  poprawienie jakości funkcjonowania w codziennym życiu,  usamodzielnienie i integrację społeczną,  rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych.

Aby zostać uczestnikiem naszego domu, należy złożyć  we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej :

  • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań  do uczestnictwa w zajęciach
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Nasi pracownicy  udzielają  podopiecznym pomocy w załatwieniu wszelkich  formalności związanych z przyjęciem do domu.