Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce

ul. Ptaszyńskiego 14
17-200 Hajnówka  
tel. (85) 683 32 12
kom. 606 320 811
sekretariat@sdshajnowka.com
www.sdshajnowka.com
Facebook ŚDS Hajnówka (kliknij)
Znajdziesz nas tutaj (kliknij)
 

 Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku,

w godz. 7. 30 – 15.30 .

 Jeżeli potrzebujesz pomocy, przyjdź do nas !

Nie pozostaniesz sam ze swoimi problemami !

Zapewnimy Ci bezpieczeństwo, wsparcie i fachową pomoc !

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ŚDS Hajnówka

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka, e-mail: dyrektor@sdshajnowka.com.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: Iod@sdshajnowka.com we wszystkich sprawach dotyczących Pani /Pana danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 • związanych z rehabilitacją i uczestnictwem w ŚDS – podstawa prawna, m.in. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zmianami).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez ADO pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce oraz przez okres wymagany w zakresie przechowywania dokumentacji.
 3. W przypadku określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu żądanie usunięcia danych, żądanie ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. W przypadku gdy wyrażałam/wyrażałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Pani/pana danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.