Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce

ul. Ptaszyńskiego 14
17-200 Hajnówka  
tel. (85) 683 32 12
kom. 606 320 811
sekretariat@sdshajnowka.com
www.sdshajnowka.com
Facebook ŚDS Hajnówka (kliknij)
Znajdziesz nas tutaj (kliknij)
 

 Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku,

w godz. 7. 30 – 15.30 .

 Jeżeli potrzebujesz pomocy, przyjdź do nas !

Nie pozostaniesz sam ze swoimi problemami !

Zapewnimy Ci bezpieczeństwo, wsparcie i fachową pomoc !

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ŚDS Hajnówka

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka, e-mail: dyrektor@sdshajnowka.com.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: Iod@sdshajnowka.com we wszystkich sprawach dotyczących Pani /Pana danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 • związanych z rehabilitacją i uczestnictwem w ŚDS – podstawa prawna, m.in. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zmianami).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez ADO pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce oraz przez okres wymagany w zakresie przechowywania dokumentacji.
 3. W przypadku określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu żądanie usunięcia danych, żądanie ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. W przypadku gdy wyrażałam/wyrażałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Pani/pana danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z monitoringiem wizyjnym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) informujemy że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce
ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka, e-mail: dyrektor@sdshajnowka.com

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@sdshajnowka.com we wszystkich sprawach dotyczących Pani /Pana danych osobowych. 

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wprowadzonym monitoringiem wizyjnym w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, podopiecznych oraz ochrony mienia,
b) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz ochrony mienia Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary: wejście do ośrodka (z obu stron) , korytarze i ciągi komunikacyjne, pomieszczenie w którym zostawiane jest okrycie wierzchnie, buty. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Administrator oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.

 1. Odbiorcy danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych.

Kamery rejestrują obraz w sposób ciągły. Nagrania z obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, uzyskanie w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. Prawa osób, których te dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.). Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przebywania na terenie obiektu objętego monitoringiem wizyjnym.