ŚDS.110.1.2022                                                                                                     Hajnówka, 27.09.2022 r.

 

p.o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce
OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO:

Terapeuty

Data ogłoszenia   27.09.2022 r.
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę, od 01.12.2022 r.

1.Wymagania formalne:

a. wykształcenie wyższe na kierunku psychologicznym, pedagogicznym, terapeuty zajęciowego lub innym związanym z pracą terapeutyczną mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce,
b. co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
c. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2 .Wymagania dodatkowe:

a. umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi z pełnym poszanowaniem ich godności,
b. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późniejszymi zmianami,
c. umiejętność pracy w zespole,
d. umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
e. samodzielność, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, elastyczność w działaniu,

3. Zakres obowiązków:

a. rozpoznawanie problemów i dokonywanie wstępnej oceny umiejętności życia codziennego uczestników,
b. praca w zespole wspierająco-aktywizującym przy opracowaniu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego,
c. realizowanie programów pracy terapeutycznej z uczestnikami w ramach prowadzonego postępowania wspierająco-aktywizującego oraz trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
d. dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejętności życia codziennego, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego,
e.  prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z rocznym ramowym planem pracy,
f. prowadzenie dziennika – wpisywanie w dzienniku zajęć indywidualnych,
g. dbałość o dobrą kondycję psychiczną i prawidłowe stosunki międzyludzkie wszystkich uczestników oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
h. prowadzenie treningów: kulinarnego, higienicznego, spędzania czasu wolnego, umiejętności, aktywności (budżetowej, zawodowej, profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki bezpieczeństwa) z uczestnikami w pracowniach w ŚDS,
i. wykonywanie zadań wynikających z pracy zespołu wspierająco – aktywizującego na rzecz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu.

4. Warunki pracy:

a. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.

b. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny

b. CV

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie ( oryginały do wglądu)

d. oświadczenie o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych, w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko Terapeuty ”

6. Termin składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na Terapeutę” na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce
17 – 200 Hajnówka
ul. K. Ptaszyńskiego 14

Dokumenty należy złożyć do dnia 15.11.2022 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy
w Hajnówce przy ul. K. Ptaszyńskiego 14. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Hajnówce przy ul. K. Ptaszyńskiego 14, tel. 85 683 32 12.

Dokumenty kandydatów, którzy nie przeszli weryfikacji dokumentów lub nie zostali wyłonieni na ogłoszone stanowisko będą niszczone komisyjnie.

p.o. Dyrektora ŚDS w Hajnówce
Agnieszka Andrejuk

IX Integracyjnego Rajdu Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych

Dziś z wielka przyjemnością, po raz kolejny wzięliśmy udział w niezwykle przyjemnym spacerze oraz przemiłym spotkaniu integracyjnym zainicjowanym przez WTZ w Hajnówce w ramach ” IX Integracyjnego Rajdu Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych po Puszczy Białowieskiej „. Serdecznie dziękujemy !

 

Zajęcia na siłowni „Endorfina”

Narodowe Czytanie 2022 – Ballady i Romanse

Spartakiada

W dniu dzisiejszym wzięliśmy udział w organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce kolejnej edycji Spartakiady z Udziałem Osób z Niepełnosprawnościami. Interesujące konkurencje sportowe wywołały uśmiech radości na twarzy uczestników, zaś wymarzona, letnio-jesienna aura stanowiła doskonałą okazję do skorzystania z kąpieli słonecznej dla obserwatorów sportowych zmagań …

Wizyta w Mobilnym Centrum Edukacji Turystycznej 😀

 

Aktywne Wakacje 2022 za nami!

Za nami kolejne wakacje, tym razem z cyferką 2022! Spędziliśmy je bardzo aktywnie – wycieczki rowerowe, spacery po Hajnówce,  wyjazdy autokarem i pociągiem do sąsiednich miejscowości, prace ogrodowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, edukacyjne i teatralne złożyły się na kolorowy bukiet wakacyjnych działań! A za progiem już czai się jesień…

Aktywna środa

Aktywna środa. Tym razem wybraliśmy się na boisko oraz plac zabaw znajdujący się nieopodal ośrodka. Podopieczne mieli okazję poćwiczyć na „siłowni pod gola chmurką”, pograć w piłkę, babingtona oraz odpocząć na huśtawce zwanej „ptasim gniazdem” 🥏😀🌳💪⚽🏐🥅🏸🎾

Integracyjny grill

Dziś pożegnaliśmy czerwiec, a jednocześnie powitaliśmy wakacje i sezon urlopowy podwórkowym grillem…

Hortiterapia na terenie ośrodka