Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU WWW.SDSHAJNOWKA.COM

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sdshajnowka.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.sdshajnowka.com

Data publikacji strony internetowej w obecnym kształcie: 2.12.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.07.2013

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

  1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

  2. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. W niektórych artykułach opublikowanych przed 23.09.2019 r. w treści pojawiają linki opatrzone sformułowaniem „czytaj”, „kliknij tutaj”. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

  3. W zdjęciach nagłówkowych w aktualnościach brakuje alternatywnego tekstu. CMS uniemożliwia dodawanie tekstu alternatywnego w przypadku zdjęcia nagłówkowego w poście, podmiot w miarę możliwości finansowych dokona poprawy dostępności strony w tym zakresie. Pozostałe pliki: jpeg., png., pdf., zamieszczane w formie plakatu w tekście, banneru, galerii zawierają alternatywny opis lub są opisane w sposób umożliwiający zrozumienie publikowanej treści.

  4. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

  5. Strona nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury. Stosuje się standardowe skróty klawiatury.

  6. Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów.

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 1.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: http://wave.webaim.org/

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest ALTCOM Oleszow Aleksander, adres poczty elektronicznej biuro@altcom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 600294527. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (aby wejść kliknij w link)

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka

sekretariat@sdshajnowka.com

85 683 32-12

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą niskie schody (dwa stopnie) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym dla wózków inwalidzkich. Wejście tylne jest przeznaczone dla pracowników.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze. Na piętro mogą wjechać windą, a do sali gimnastycznej mieszczącej się w piwnicy, schodołazem.

W budynku są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynkiem administruje Środowiskowy Dom Samopomocy.

Przed budynkiem i na placu znajdują się parkingi dla samochodów osobowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych.

Informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń są drukowane w standardowym rozmiarze czcionki.

W Środowiskowym Domu Samopomocy nie można skorzystać z języka migowego