Usługi

W  Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce  zajęcia prowadzone są oddzielnie  dla każdej z dwóch grup uczestników. Są to zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne.

Odbywają się także wspólne zajęcia integracyjne.

Każdy z podopiecznych realizuje indywidualny plan wspierająco-aktywizujący, dostosowany  do jego potrzeb, możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych zainteresowań. Plan  jest przygotowywany  przez zespół wspierająco-aktywizujący złożony z pracowników ośrodka w porozumieniu z podopiecznym i przezeń zaakceptowany.

Realizacji planów służy szerokie spektrum  zajęć terapeutycznych.

Prowadzimy następujące treningi umiejętności społecznych:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Oferujemy:

  • poradnictwo psychologiczne
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
  • niezbędną opiekę
  • zajęcia sportowe, turystykę i rekreację
  • naszym uczestnikom zapewniamy gorący posiłek